Съдържание

Посетители

В момента има 544  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №705/2014

План – извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори собственост на физическо лице, имот №000975, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил

Прочети още...

Съобщение №704/2014

Горскостопанска програма за имот с №130029, землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №703/2014

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе на кабел 20 kV за нуждите на автосервиз и пункт за годишни технически прегледи в УПИ 007001, местност „Барата", землище на с. Вълково, община Сандански

Прочети още...

Съобщение №702/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на електронна оптична съобщителна мрежа на "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД от кабелна шахта на път ІІІ-1082, през с. Вълково, община Сандански до с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №701/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци в УПИ IV, VI – 76 в кв. 73 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №700/2014

ПУП-ПЗ за обект базова станция на „Мобилтел" ЕАД BLG 0250 с цел промяна предназначението на имот № 000919, местност „Попова глава", землище на с Церово, община Благоевград, област Благоевград от „нива" в „за базова станция" и ПП електрозахранващ кабел ниско напрежение НН за базовата станция"

Прочети още...

Съобщение №699/2014

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на водопровод за обект «Разширение на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново», подобект «Мурсалево – Боровец» и подобект «Боровец – Крумово»

Прочети още...