Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №760/2014

Инвестиционно предложение "Монтиране на мобилна пресевна инсталация в имот № 028002 с площ 4.084 дка, местност „Германци", землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3399 от 05.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Монтиране на мобилна пресевна инсталация в имот № 028002 с площ 4.084 дка, местност „Германци", землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда монтиране на мобилна пресевна инсталация в горецитирания имот на площ около 100 кв. м. Останалата площ в имота ще бъде използван за складиране на баластра. С Решение №ОД-9/27.10.2011 г. на Областна дирекция „Земеделие" - Благоевград имот № 028002, землище на с. Старчево е с променено предназначение за изграждане на обект „Автомивка и склад за промишлени стоки". За същото директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с Решение №9-ОС/2011 г. За реализиране на инвестиционното предложение възложителят е представил договор за наем за временно ползване на имота (за срок от 12 месеца).
Основните процеси при реализиране на намерението са преработка на добита от р. Струма речна баластра за производство на естествени фракции инертни материали (пясък и едър добавъчен материал /ЕДМ/). Предвижда се само пресяване на инертни материали без промиване и претрошаване. В пресевната инсталация ще бъдат преработвани до 1000 м3/месечно речна баластра за производство на около 1300 м3/месечно инертни материали -пясък и ЕДМ. Транспортирането на добитата речна баластра от река Струма до имота, предмет на инвестиционното предложение ще се извършва по съществуващи пътища.
За добив на речна баластра от БДЗБР – Благоевград е издадено Решение № ПД-01-159/03.10.2014 г. за продължаване на действието на Разрешително за ползване на воден обект №42150004/11.04.2007 г. продължено с Решение №ПО-01-40/22.02.2012 г. със срок на действие до 12.04.2015 г.
Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имот № 028002, землище на с. Старчево.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имота, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в периферните граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие - BG0002098 "Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.) и BG0001023 "Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.)..
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002098 "Рупите" за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002098 "Рупите" и BG0001023 "Рупите - Струмешница". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Монтиране на мобилна пресевна инсталация в имот № 028002 с площ 4.084 дка, местност „Германци", землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.