Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №758/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство на топлозахранването на „Билла маркет" - газова инсталация, разположена в УПИ I-1590, кв. 81, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3868/16.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство на топлозахранването на „Билла маркет" - газова инсталация, разположена в УПИ I-1590, кв. 81, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За обект „Търговска сграда и кабелни линии НН от БКТП 20/0,40 kV до ГРТ на сградата и вертикална планировка, находящ се в УПИ УПИ I-1590, кв. 81, гр. Сандански, община Сандански" е издадено разрешение за ползване № СТ-12-332/17.04.2008 г. от ДНСК, гр. София.
С инвестиционното предложение е предвидено изграждане на вътрешно - газова инсталация за снабдяване на съществуващ магазин „БИЛЛА" с природен газ (метан).
Предвижда се смяна на типа гориво – от дизелово на природен газ.
Необходимо е да се захрани котелно помещение от газова инсталация с работно налягане 100 mbar, която ще бъде разположена в стопанския двор на магазина на кота терен.
При преустройството не се засягат стротелните конструкции на котелното помещение и монтираните в него съоръжения.
Трасето на захранващия тръбопровод ще се монтира изпълни надземно от ГРЗТ, монтирано на границата на имота до ГСТ до достигане на фасадата на магазина, посредством хоризонтални и вертикални участъци от стоманена безшевна тръба Ф42.4х3.6мм и Ф26.9х3.2мм.
В котелното помещение е разположен съществуващ 1 бр. водогреен котел на кота терен на сградата с обща отоплителна мощност 120 кW. Водогрейният котел е оборудван с горелка на дизелово гориво, която ще бъде подменена с комбинирана двустепенна газо - нафтова горелка тип RIELLO BS 3/M. Пред горелката в котелното помещение ще се изгради продухвателна свещ от стоманена тръба, която ще се изведе на 1 м над покрива на сградата. Изгорелите газове от котела ще се отвеждат в атмосферата чрез съществуващ димоход.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони:
- BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.);
- BG0000224 „Огражден - Малешево" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Mинистерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007 г.).
Заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като:
- предвидените дейности, свързани с инвестиционното намерение ще се извършват на територията на стопанския двор на сградата;
- предвижданото строителство не е голямо по мащаб и не се очаква значително увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда;
- замяната на течното гориво с природен газ се очаква да доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества отделяни в атмосферата и подобряване на качеството на атмосферния въздух.
Предвид горното инвестиционното предложение за "Преустройство на топлозахранването на „Билла маркет" - газова инсталация, разположена в УПИ I-1590, кв. 81, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002098 „Рупите" и BG0000224 „Огражден - Малешево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство на топлозахранването на „Билла маркет" - газова инсталация, разположена в УПИ I-1590, кв. 81, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" в гр. Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.