Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №747/2014

Инвестиционно предложение „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол в землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград"

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3194/15.10.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3461(1)/21.11.2014 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол в землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол, землище на гр. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и е постановено Решение № БД-95-ПР/03.11.2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на директора на РИОСВ – Благоевград, с възложител „Агрария" ООД с ЕИК 114118860 и с характер „да не се извършва ОВОС", мотивирано за следните параметри за изграждане на МВЕЦ:
- водохващане на р. Перивол на кота дъно река 1075 м за застроено водно количество 0.500 м3/сек;
- закрит напорен тръбопровод с диаметър Ø630 мм и дължина 1550 м, по левия бряг на реката
- сграда на МВЕЦ на левия бряг на р. Перивол на кота 1010 м;
- електропровод с дължина 250 м.
С писмо с Вх. №1514/21.04.2011 г. е уведомена РИОСВ – Благоевград за промяна на възложителя, а именно: възложител на гореописаното инвестиционно предложение е „ГРАНД ХАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД.
Съобразено с представената информация и документация възложителят - фирма „Грант Хан България" ЕООД - гр. Благоевград е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект №42170270/01.08.2012 г. и на Разрешително за водовземане №41140116/27.10.2010 г., изменено с Решение №ПО-01-166/11.07.2012 г. със срок на извършване на строителството на МВЕЦ „Перивол" до 06.03.2015 г. с цел производство на електроенергия със следните параметри:
- водохващане на р. Перивол на кота дъно река 1075.00 м с географски координати N 41°56′13.87″ и Е 23°25´13.45″;
- сграда на МВЕЦ „Перивол" на левия бряг на кота площадка 1010.00 м с географски координати N 41°56′00.43″ и Е 23°26´08.54″;
- разрешено водно количество – до 0.500 куб. м:сек;
- лимит на ползваната вода – до 8,158 млн. куб. м/год. (при средна по влажност година)
- разрешен режим на ползване – 24 часа в денонощие; в зависимост от наличния воден отток в реката;
- напорен тръбопровод – дължина 1550 м и диаметър 630 мм.
С настоящето инвестиционно предложение възложителят предвижда промяна в изграждането на МВЕЦ „Перивол" в землището на с. Бачево, общ. Белица, обл. Благоевград, чрез изменение на следните параметри:
- промяна на общата дължина на напорния тръбопровод от 1550 м на 1502 м съобразено с изготвения проект на ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за трасето на предвидения за изграждане напорен тръбопровод съгласно Заповед № РД 15-731/18.10.2011 г. на ВрИД Кмет на Община Разлог за допускане за изработване на проекта, без да се променя диаметъра на тръбата.
С ПУП-ПП са конкретизирани и имотите засегнати от трасето и сервитута на предвидения за изграждане напорен тръбопровод за водоснабдяване на предвидения за изграждане обект: „МВЕЦ „Перивол", а именно: имоти с номера 000166, 000185 (полски пътища, собственост на община Разлог); 000568 и 000571 (дървопроизводителни площи от държавния горски фонд); 000121 (гори в земеделски земи, стопанисвани от община Разлог) и 000127 (земеделски земи, собственост на община Разлог) в землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград.
Със Заповед № РД-15-228/19.04.2012 г. и Заповед № РД-15-229/19.04.2012 г. на зам. кмета на община Разлог е учредено съответно право на прокарване и право на преминаване на трасето напорния тръбопровод през имотите общинска собственост. С Решение № ИАГ-5367/10.02.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите е съгласувано учредяване на безсрочен сервитут върху поземлените имоти в горска територия – частна държавна собственост за обслужване на предвидения с ПУП-ПП напорен тръбопровод.
С инвестиционното предложение не се предвижда отнемане или отклоняване на нови водни количества от реката, промяна на местоположението на трасето на напорния тръбопровод и на трасето на електропровода. Всички параметри в гореописаните административни актове относно схема на изграждане на МВЕЦ „Перивол", цел на водоползване, разрешено водно количество, лимит на ползваната вода и разрешен режим на водоползване остават непроменени.
Съобразено с характера на гореописаните административни актове издадени по специален закон във връзка с предприети последващи действия за осъществяване на инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол, землище на гр. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград, приложени към уведомлението, както и отчитайки разпоредбата на §12а, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с чл. 93, ал. 7 от същия намираме, че Решение № БД-95-ПР/03.11.2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на директора на РИОСВ – Благоевград не е загубило правно действие към настоящия момент.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на настоящето инвестиционно предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.) предвид изразено становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, заведено с Вх. №3461(3)/10.12.2014 г. на РИОСВ Благоевград.
Предвид характера на настоящето инвестиционно предложение, за така заявената промяна в параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол в землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград не е налично основание същата да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС на инвестиционно предложение попадащо в т. 3, буква „з" на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, предвид което същото не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Перивол в землището на с. Бачево, общ. Разлог, обл. Благоевград" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето произнасяне е неразделна част от Решение № БД-95-ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на директора на РИОСВ – Благоевград.