Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №746/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XXI-205, кв. 3 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2860 от 05.09.2014 г. и допълнителна информация с вх. №2860(2) от 03.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XXI-205, кв. 3 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на двуетажна къща за гости със застроена площ 100 кв. м в урбанизирана територия в имот с обща площ 530 кв. м. Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи от електропреносната мрежа на с. Ковачевица. Снабдяването на имота с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място, а битовите отпадъчни води ще бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен от улица.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в УПИ XXI-205, кв. 3 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.