Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №743/2014

Инвестиционно предложение за "Пункт за варене на ракия в УПИ XI-757 от кв. 69 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3715/03.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград и представената допълнителна информация с вх. №3715(1)/16.12.2014 г. за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Пункт за варене на ракия в УПИ XI-757 от кв. 69 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в горепосочения имот с площ от 1850 м2 се намира в бивш стопански двор. В имота е разположена стопанска сграда със застроена площ 210 м2. С инвестиционното предложение е предвидено в разположената в имота стопанска постройка да бъде обособено помещение с площ 50 м2, в което да бъде разположен казан за ракия с вместимост до 500 кг. В предвиденото помещение освен казана за варене на ракия ще има и мокро помещение за измиване на съдове и стелажи.
Производителността на казана за ракия ще бъде до 50 литра на ден ракия, като необходимия материал ще бъде доставян в необходимите съдове и в пункта ще бъде приготвяна само ракията. Предвидения за поставяне казан за варене на ракия има следното устройство: казан (изработен от бакър /мед/), капак (със или без дефлегматор), лула и серпентина (хладилник).
Съществуващата стопанска сграда е захранена с електроенергия и вода за питейно - битови нужди. Битовите отпадни води са включени в съществуващата канализация на с. Огняново, община Гърмен. Имотът е достъпен по улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположени защитена зона BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.).
Така заявеното инвестиционно не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 „Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Пункт за варене на ракия в УПИ XI-757 от кв. 69 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.