Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №733/2014

Инвестиционно предложение за „Газификация на котелна централа, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.619.43 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №3629/25.11.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3629(1)/05.12.2014 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Газификация на котелна централа, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.619.43 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 04279.619.43 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов терен" (бивша фабрика за производство на безалкохолни напитки /Пепси/) и в същия е разположена котелна централа с два парни котела ПКМ 6.5 с мощност 5200 kW и ПКМ 4 с мощност 3200 kW, представляваща сграда с идентификатор 04279.619.43.9 по КККР на гр. Благоевград. Котлите произвеждат пара, която по съществуващи топлопроводи достига до производствените сгради разположени в имота. Основната дейност на фирмата е производство на чорапи и чорапогащи. Парата се използва за захранване на гладачни машини за чорапи и чорапогащи, а през зимата и за отопление.
С инвестиционното предложение се предвижда двата парни котела ПКМ 6.5 и ПКМ 4 да се захранят с природен газ с условно налягане 5bar от разположеното на границата на имота газопроводно отклонение на изградената и функционираща в района газоразпределителна мрежа на „Рила газ" – Благоевград. За целта е предвидено на газопроводното отклонение да се монтира измервателно табло, от което да излезе стоманена тръба, която подземно положена в тръба от полиетилен да достигне до ГРП 5 - 0.5 bar. Захранването на двата котела е предвидено да се осъществи посредством стоманен газопровод монтиран на конзоли по фасадата и на подвески от тавана на котелното. След замяната на горелките за течно гориво с горелки работещи на природен газ не се предвижда изменение на максималната мощност на съществуващите котли.
Предвидените дейности ще бъдат извършвани само в границите на имота и няма да засягат съседни територии.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или изменение на съществуващата техническа и пътна инфраструктура.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
Съобразено с характера на инвестиционно предложение, същото не следва да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като замяната на течното гориво с природен газ се очаква да доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества отделяни в атмосферата и подобряване на качеството на атмосферния въздух. Предвид това същото не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" и BG0002107 „Бобошево". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Газификация на котелна централа, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.619.43 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.