Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №732/2014

Инвестиционно предложение за „Промяна в схемата на изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белишка, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3194/15.10.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Промяна в схемата на изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белишка, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белишка, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и е постановено Решение №4-ОС/04.02.2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС", мотивирано за следните параметри за изграждане на МВЕЦ „Белица":
- водохващане на р. Белишка на кота дъно река 1420.00 м за застроено водно количество 1.30 м3/сек;
- инсталирана мощност 4000 кВт;
- напорен тръбопровод с диаметър Ø800 мм и дължина 5600 м, вкопан в траншея в сервитута на съществуващ горски път;
- сграда на МВЕЦ на левия бряг на р. Белишка на кота 1010 м, предвидена да се изгради в имот с идентификатор 03504.69.7 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград;
- подземен ел.провод с дължина 1.5 км, положен подземно.
Също така по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), предвид разпоредбата на §14, ал.3 във връзка с ал. 1 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗБР, е проведена процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони и е постановено Решение № 4-ОС/04.02.2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на директора на РИОСВ - Благоевград, с което е съгласувано инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белишка, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград с гореописаните параметри, тъй като няма вероятност то да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000".
С писмо с Изх. №381(1)/11.02.2014 г. на РИОСВ – Благоевград е потвърдено, че Решение №4-ОС/04.02.2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие и Решение № 4-ОС/04.02.2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие не са загубили право действие.
Съобразено с представената информация и документация фирма „Тема консулт" ЕООД е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект №42170195/08.04.2011 г., изменено с Решение №ПО-01-155/19.09.2014 г. и Разрешително за водовземане №41140092/02.09.2008 г., изменено с Решение №ПО-01-154/19.09.2014 г. с цел производство на електроенергия със срок на действие до 02.09.2018 г. и със следните параметри:
- водохващане на р. Белишка на кота дъно река 1420.00 м с географски координати N 42°02′21.12″ и Е 23°31´15.83″;
- сграда на МВЕЦ „Белица" на левия бряг на р. Белишка с географски координати N 41°59′45.27″ и Е 23°31´29.46″;
- разрешено водно количество – до 1.30 куб. м:сек;
- лимит на ползваната вода – до 16,402 млн. куб. м/год. (при средна по влажност година)
- разрешен режим на ползване – 24 часа в денонощие; в зависимост от наличния воден отток в реката;
- напорен тръбопровод – 5600 м и диаметър 800 мм,
С настоящето инвестиционно предложение възложителят предвижда промяна в изграждането на МВЕЦ „Белица" в землището на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград, чрез изменение на следните параметри:
- водохващане на р. Белишка на кота дъно река 1402 м в поземлен имот с идентификатор 03504.1.966 по одобрената КККР на гр. Белица, собственост на възложителя, а не на кота 1420 м;
- промяна на общата дължина на напорния тръбопровод от 5600 м на 5485 м.
С инвестиционното предложение не се предвижда отнемане или отклоняване на нови водни количества от реката и промяна на трасето на напорния тръбопровод и на електропровода. Всички параметри в гореописаните административни актове относно схема на изграждане на МВЕЦ „Белица", цел на водоползване, разрешено водно количество, лимит на ползваната вода и разрешен режим на водоползване остават непроменени.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на настоящето инвестиционно предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.) предвид изразено становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, заведено с Вх. №3194(2)/28.11.2014 г. на РИОСВ Благоевград.
Предвид характера на настоящето инвестиционно предложение, за така заявената промяна в схемата на изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белица, землище на гр. Белица, община Белица, област Благоевград не е налично основание същата да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС на инвестиционно предложение попадащо в т. 3, буква „з" на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, предвид което същото не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Промяна в схемата на изграждане на МВЕЦ „Белица" на р. Белица, землище на гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето произнасяне е неразделна част от Решение № БД-119-ПР/2006 г., Решение № 4-ОС/04.02.2010 г. и становище изх. №1855-1/22.06.2010 г.