Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №730/2014

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на наследниците на Владимир Иванов Дървенски – имот с номер 000976 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, обл. Кюстендил

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3667/28.11.2014 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на наследниците на Владимир Иванов Дървенски – имот с номер 000976 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, обл. Кюстендил попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящето план-извлечение е горска територия – собственост на физически лица (имот с номер 000976 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, обл. Кюстендил с площ 198.005 дка), устроена с Горскостопанска програма от 2014 г. Съгласно документацията в насаждението е наличен повреден дървостой следствие на биотични фактори, а именно: масово намножаване на корояд, в резултат на което са налични т. нар. „короядни петна" – 3 бр. с площи 0.3 ха, 0.3 ха и 0.1 ха.
С план-извлечението се предвижда в съхнещите култури от черен и бял бор да се проведе следната горскосторанска дейност: извеждане на санитарна сеч с интензивност 100% на засегнатата част от дървостоя с цел ограничаване разпространението на корояда и предотвратяване нападението и върху здрави дървета и насаждения.
Имотът, предмет на план-извлечението, не попадат в границите на защитена територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001013 „Скрино" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 104/2008 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с план-извлечението дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001013 „Скрино" и BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на наследниците на Владимир Иванов Дървенски – имот с номер 000976 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, обл. Кюстендил" е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.