Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №729/2014

Инвестиционно предложение „Изграждане на външен водопровод до имот с номер 022037 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич"

Във връзка с внесено от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3622/24.11.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Изграждане на външен водопровод до имот с номер 022037 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда да се изгради външен водопровод с дължина около 303 м до имот с номер 022037 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич с цел захранване с вода за питейно-битови нужди на предвидения за изграждане обект: „Бензиностанция, газстанция, търговски комплекс и автомивка", за който директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с писмо с Изх. № 3278(1)/03.10.2012 г. на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Предвидено е трасето на външния водопровод да премине през имоти с номера 022024 и 000188 в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград с начин на трайно ползване „полски път", общинска собственост. За преминаването през имотите е дадено предварително съгласие от Общински съвет – Петрич с Решение №658/21.11.2013 г.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница" и BG0002098 „Рупите". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Изграждане на външен водопровод до имот с номер 022037 в местността „Капсиди", землище на с. Чучулигово, община Петрич" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.