Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №726/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на обект за стопанско и инфраструктурно обслужване - складове за промишлени стоки и ремонтна работилница в имот № 80.187 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището", землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3260/22.10.2014 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 3260(2)/05.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на обект за стопанско и инфраструктурно обслужване - складове за промишлени стоки и ремонтна работилница в имот № 80.187 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището", землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено в земеделска земя с площ 1.000 дка и начин на трайно ползване „нива" да бъде изградена едноетажна сграда със застроена площ 190 м2 и предназначение за складове за промишлени стоки и ремонтна работилница. В същата ще бъде обособено едно помещение за ремонтна работилница и два броя складове. Ремонтната дейност се състои в ремонт на мебели и изделия от дърво и метал. Не се предвиждат дейности свързани с използването на лакове и бои. В складовете се съхранява инвентар необходим за дейността на ремонтната работилница и постъпващите за ремонтиране изделия.
Предвиденият за изграждане обект ще бъде захранен с електроенергия чрез подземно положена външна връзка с дължина 12 м.
Снабдяването на сградата с вода за битови нужди е предвидено да се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник в рамките на имота с дълбочина на сондажа до 9 м и координати X42059'54.7565" и Y23003'34.7433. Необходимите водни количества, които ще бъдат използвани от собствения водоизточник са около 100 - 120 м3/годишно.
Заустването на отпадъчните води в количества 6 - 7 м3/месечно от сградата ще се осъществява в изгребна яма със следните координати X41059'54.0190" и Y23003'35.1917" в рамките на имота. Имотът е достъпен по полски път.
Със свое Решение № 261/30.05.2014 г. Общински съвет Благоевград е разрешил изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на имот № 80.187 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището", землище на с. Зелен дол, община Благоевград от „нива" за „стопанско и инфраструктурно обслужване - складове за промишлени стоки и ремонтна работилница".
При извършената проверка за допустимост е констатирано, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите, предвид изразено становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, заведено с вх. №3260(4)/28.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена следната защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на обект за стопанско и инфраструктурно обслужване - складове за промишлени стоки и ремонтна работилница в имот № 80.187 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сметището", землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.