Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №725/2014

Инвестиционно предложение "Поставяне на метален фургон и изграждане на дървен навес в новообразуван имот № 136.15 по плана на новообразуваните имоти на местност „Реката", землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3617/24.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Поставяне на метален фургон и изграждане на дървен навес в новообразуван имот № 136.15 по плана на новообразуваните имоти на местност „Реката", землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в селскостопански фонд с площ 1.210 дка и начин на трайно ползване овощни насаждения (нетерасирани) да бъде поставен метален фургон, като на северната му страна ще бъде изграден навес с едноскатен покрив. Фургонът и навесът ще бъдат предназначени за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. Предвидената обща застроена площ на фургона и навеса е 34 м2. Захранването с вода за питейно - битови нужди ще се осигури чрез доставка в бутилки и бидони. Битовите отпадъчни води ще бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма. Имотът е достъпен по полски път.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0001013 „Скрино" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" и BG0001013 „Скрино". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Поставяне на метален фургон и изграждане на дървен навес в новообразуван имот № 136.15 по плана на новообразуваните имоти на местност „Реката", землище на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.