Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №723/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на "Булсатком" ЕАД, N: BLG122 на покривното пространство на жилищен блок, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2553 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3602/21.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на "Булсатком" ЕАД, N: BLG122 на покривното пространство на жилищен блок, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2553 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация е предвидено върху покривното пространство на многофамилна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2553 в гр. Банско и с адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Драма" № 1, бл. 1 да бъде изградена базова станция на "Булсатком" ЕАД, N: BLG122. Предвидената използвана площ от покривното пространство на сградата е 20 м2. Имотът, в който е разположена сградата, чието покривно пространство ще бъде ползвано е достъпен по улица.
За изграждане на базовата станция фирмата има сключен договор за наем от 03.09.2014 г. с етажните собственици на сградата.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.) и BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000209 „Пирин", чиито граници съвпадат напълно. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на "Булсатком" ЕАД, N: BLG122 на покривното пространство на жилищен блок, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2553 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.