Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №721/2014

Инвестиционно предложение "Преустройство на базова станция № SO1746 на GSM оператор БТК „МОБАЙЛ" - "VIVATEL", разположена върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.24.3 (бл. 36 от кв. „Запад"в гр. Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHz на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД BLG0245.А000"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3563/19.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство на базова станция № SO1746 на GSM оператор БТК „МОБАЙЛ" - "VIVATEL", разположена върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.24.3 (бл. 36 от кв. „Запад"в гр. Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHz на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД BLG0245.А000" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация на покрива на многофункционална жилищна сграда е изградена базова станция №SO1746 на GSM оператор БТК „МОБАЙЛ" - "VIVATEL", за която е издадено разрешение за ползване №СТ-12-501/04.06.2008 г от ДНСК. Същата се състои от две антенни мачти с височина 4.50 м, технологичен контейнер, разположен върху фидерна опорна скара и фидерно трасе, което ги свързва.
С цел базовата станция да функционира с честотен обхват 900 - 2100 MHz е предвидено едната мачта да бъде надстроена с 2 м, като същата ще бъде допълнително укрепена и контейнерът ще бъде подменен с по-голям. Оборудването, фидерите и антените за обекта ще бъдат подменени за работа на базовата станция с честотен обхват 900 - 2100 MHz.
Фирмата има сключен договор за наем от 28.12.2006 г. и последващи допълнителни споразумения към договор за наем етажните собственици от 01.06.2010 г. и 29.05.2014 г.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения от закона и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002099 „Кочериново" и BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство на базова станция № SO1746 на GSM оператор БТК „МОБАЙЛ" - "VIVATEL", разположена върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.24.3 (бл. 36 от кв. „Запад"в гр. Благоевград) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, в базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHz на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД BLG0245.А000" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.