Съдържание

Посетители

В момента има 550  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №720/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на телекомуникационно съоръжение - базова станция "BLG0089.А Смилово" на покрива на сграда с идентификатор 65334.300.233.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.233 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3572/20.11.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на телекомуникационно съоръжение - базова станция "BLG0089.А Смилово" на покрива на сграда с идентификатор 65334.300.233.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.233 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено на покрива на шестетажна многофункционална жилищна сграда да се изгради телекомуникационно съоръжение - базова станция "BLG0089.А Смилово". Базовата станция ще се състои от контейнери с апаратура, шест броя антенни мачти с антени и други необходими съоръжения (фидерни кабели 7/8", свързващи съоръженията на фирмата с други такива; заземление; гръмозащита; самостоятелна ел.инсталация със собствено мерене, свързваща съоръженията с източник на ел. захранване и кабели, свързващи базовата станция с най - близката точка за връзка към фиксирана обществена мрежа).
Предвидената използвана площ за целите на базовата станция е 15 м2 от покривното пространство на сградата. Имотът, в който е разположена сградата, е достъпен по улица.
За изграждане на базовата станция фирмата има сключен договор от 13.03.2009 г. с етажните собственици за правото на ползване на 15 м2 с цел монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения и последващ анекс от 12.03.2014 г. за продължаване срока на договора.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена следната защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на телекомуникационно съоръжение - базова станция "BLG0089.А Смилово" на покрива на сграда с идентификатор 65334.300.233.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.233 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.