Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №694/2014

Инвестиционно предложение за „Укрепване на улица с ос. т. №12-20-27 и коритото на река Черна Места по плана на село Черна Места, община Якоруда, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №3271/22.10.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за „Укрепване на улица с ос. т. №12-20-27 и коритото на река Черна Места по плана на село Черна Места, община Якоруда, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда да се изгради монолитна стоманобетонна подпорна стена с височина 4.30 м и дължина 271.31 м с цел укрепване коритото на река Черна Места в участъка минаващ в западната част на с. Черна Места с посока С-Ю с оглед предпазване от сезонни наводнения на улица с осови точки 12-20-27 и имотите в квартали 3 и 6 по регулационния план на с. Черна Места, общ. Якоруда, обл. Благоевград. Предвижда се и върху стената, граничеща с уличната регулационна линия, да се изгради и метален парапет с височина 110 см.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло:
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000495 „Рила" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.).
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2010-2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите предвид изразено становище на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, заведено с Вх. №3271(3)/17.11.2014 г. на РИОСВ Благоевград.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила". В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение за „Укрепване на улица с ос. т. №12-20-27 и коритото на река Черна Места по плана на село Черна Места, община Якоруда, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.