Съдържание

Посетители

В момента има 178  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №114/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на казан за изваряване на ракия (ракиджийница) в имот № 101006, местност „Мехмедица", землища на с. Лещница, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №409/10.02.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на казан за изваряване на ракия (ракиджийница) в имот № 101006, местност „Мехмедица", землища на с. Лещница, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено в земеделска земя с площ 1.509 дка и начин на трайно ползване „нива" да бъде изграден казан за изваряване на ракия (ракиджийница). Предвидено е в сграда със застроена площ около 60 - 80 м2 да бъдат разположени два броя казани по 350 л всеки.
Захранването на предвидения за изграждане обект с електро енергия ще бъде осъществено от съществуващ на границата на имота ел. стълб чрез подземноположена външна връзка. Снабдяването на сградата с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващ водопровод, положен в съседство с имота чрез водопроводно отклонение. Отпадъчните води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма, която ще бъде почиствана периодично. Имота е достъпен по съществуващи полски пътища.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.);
- BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002098 „Рупите" и BG0001023 „Рупите - Струмешница". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на казан за изваряване на ракия (ракиджийница) в имот № 101006, местност „Мехмедица", землища на с. Лещница, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.