Съдържание

Посетители

В момента има 432  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №112/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI - 474,195, кв. 7 по регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №419/10.02.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI - 474,195, кв. 7 по регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот с площ 2386,62 м2, разположен в регулационните граници на с. Илинденци, община Струмяни да бъде изградена едноетажна жилищна сграда с обитаемо подпокривно пространство. Предвидено е застроената площ на сградата да бъде 180 м2, а разгънатата застроена площ на същата да бъде 270 м2.
Захранването на жилищната сграда с електроенергия е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на населеното място. Снабдяването на жилищната сграда с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Илинденци, а битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма. Имотът е достъпен по съществуващи улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0002003 „Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.);
  • BG0000366 „Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/ 2011 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002003 „Кресна" и BG0000366 „Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваму, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI - 474,195, кв. 7 по регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.