Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №80/2014 г.

Инвестиционно предложение „Базова станция етап І - GSM, етап ІІ - UMTS №BLG0048 „Краище" на GSM/UMTS оператор на „Мобилтел" ЕАД в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград"

Във връзка с внесено от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №232/21.01.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Базова станция етап І - GSM, етап ІІ - UMTS №BLG0048 „Краище" на GSM/UMTS оператор на „Мобилтел" ЕАД в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на ново технологично оборудване GSM/UMTS, което ще се разположи в помещение (апаратна) на съществуващата ТВРС „Краище", находяща се в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград. На съществуващата ЖР кула с височина 30.00 м ще бъдат монтирани и два броя секторни антени тип Kathrein 742265 и Kathrein 742266.
Не се предвижда изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура при реализацията на намерението.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Базова станция етап І - GSM, етап ІІ - UMTS №BLG0048 „Краище" на GSM/UMTS оператор на „Мобилтел" ЕАД в поземлен имот с идентификатор 39270.22.5 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.