Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №78/2014 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за обувки в имот с идентификатор 56126.19.42 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград към съществуващ обувен цех"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №230/22.01.2014 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за обувки в имот с идентификатор 56126.19.42 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград към съществуващ обувен цех" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 56126.19.42 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с площ 1973 м2, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана" и начин на трайно ползване: „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост" да се изгради склад за обувки със застроена площ 167 м2 към съществуващ в имота обувен цех. В имота са изградени административна сграда и паркинг и са оформени зелени площи.
С инвестиционното предложение не се предвижда промяна в съществуващата техническа и пътна инфраструктура или изграждане на нови такива. Характера на предвидените строително-монтажни дейности не предполага увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда. Не се предвижда и усвояване на нови площи, предвид че дейностите свързани с реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат извършени само в рамките на имота.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена следната защитена зона:
 защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 802/04.12.2007 г. на МС (ДВ, бр. 107/2007 г.), Решение № 52/05.02.2008 г. на МС (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. на МС(ДВ, бр. 96/2010 г.) и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).
По съображенията изложени по-горе, заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложение 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона. В тази връзка, така заявеното инвестиционно предложение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на салон за красота - козметичен и фризьорски салон с мансарден етаж за жилище в УПИ XI-93, кв. 18 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.