Съдържание

Посетители

В момента има 352  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №70/2014 г.

инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка/надстройка към съществуващи жилищна сграда и гараж разположени в УПИ IV-92 в кв. 17 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №224/22.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка/надстройка към съществуващи жилищна сграда и гараж разположени в УПИ IV-92 в кв. 17 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в имота е разположена масивна жилищна сграда, като по южната фасада на сградата е изграден гараж. С инвестиционното предложение се предвижда над съществуващия гараж да бъде изградена пристройка на втория етаж, която ще представлява всекидневна стая към втория етаж на жилищната сграда. Предвидената застроена площ на пристройката ще бъде 87,98 м2. Съществуващата жилищна сграда е захранена с електроенергия и вода за питейно битови нужди, а битовите отпадъчни води от същата са заустени в съществуващата канализация на населеното място. Имотът е достъпен по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0002003 „Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.);
- BG0000366 „Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г. изм. и доп.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002003 „Кресна" и BG0000366 „Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка/надстройка към съществуващи жилищна сграда и гараж разположени в УПИ IV-92 в кв. 17 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка/надстройка към съществуващи жилищна сграда и гараж разположени в  УПИ IV-92 в кв. 17 по плана на с. Черниче, община Симитли, област Благоевград“