Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №68/2014 г.

инвестиционно предложение „Промяна предназначението на УПИ XVIII, поземлен имот 61813.750.5201, кв. 152 по плана на гр. Разлог предназначен за „Складове за хранителни стоки" в „Автосервиз, търговски обект, производство на мебели и склад за промишлени стоки""

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №172/17.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на УПИ XVIII, поземлен имот 61813.750.5201, кв. 152 по плана на гр. Разлог предназначен за „Складове за хранителни стоки" в „Автосервиз, търговски обект, производство на мебели и склад за промишлени стоки"" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в имот с площ 2.567 дка и начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект" е изградена едноетажна складова сграда за хранителни стоки.
С инвестиционното предложение се предвижда промяна на предназначението на съществуващата сграда, разположена в централната част на имота за „Автосервиз, търговски обект и складове за промишлени стоки". С намерението не се предвижда промяна по конструкцията на сградата, а само довършителни работи свързани с новото предназначение на сградата, а именно подмяна на дограма, боядисване на помещенията, монтаж на автосервизна техника и саниране на фасадата на сградата. Автосервиза, търговския обект и складовете за промишлени стоки е предвидено да бъдат отделени един от друг чрез съществуващи плътни тухлени стени. В помещенията предвидени за дейността за автосервиза и търговския обект ще се извършват ремонт на автомобили, автодиагностика, ремонт на ходова част, ремонт по двигател, ремонт на трансмисия, смяна на масла и други свързани дейности.
Обектът е захранен със електроенергия и не са необходими допълнителни мощности. Снабдяването на обекта с вода за питейно - битови нужди се осъществява от съществуващ водопровод РЕ ᴓ90, който е изграден до обекта. Битовите отпадни води от обекта се заустват в съществуващата канализация ᴓ 400 бетонови тръби, която е изградена до обекта. За нуждите на автосервиза с цел сепариране на неразтворени вещества и нефтопродукти в отпадъчните води е предвидено да бъде използван съществуващ в имота каломаслоуловител. Транспортния достъп е осигурен по събирателна улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001021 „Река Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна предназначението на УПИ XVIII, поземлен имот 61813.750.5201, кв. 152 по плана на гр. Разлог предназначен за „Складове за хранителни стоки" в „Автосервиз, търговски обект, производство на мебели и склад за промишлени стоки"" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.