Съдържание

Посетители

В момента има 499  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №66/2014 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич" – отдели, подотдели 119 „в"; 124 „в"; 125 „ж", „о", „п"; 175 „б"; 178 „з"; 180 „б", „в"; 181 „з"; 183 „з", „к"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №99/13.01.2014 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич" – отдели, подотдели 119 „в"; 124 „в"; 125 „ж", „о", „п"; 175 „б"; 178 „з"; 180 „б", „в"; 181 „з"; 183 „з", „к" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на план-извлечението е насаждението, обособяващо гореописаните отдели, подотдели попадащи в землището на с. Беласица (отдел, подотдел 119 „в") и в землището на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград със следните таксационни характеристики:
• за отдел, подотдел 119 „в" с площ 3.3 ха: състав – зимен дъб 8, обикновен кестен 2; възраст – 60 год.; пълнота – 0.7; ср. височина – 16 м за зимния дъб и 18 м за об. кестен; ср. диаметър – съответно 24 и 26 см; бонитет – 3 за зимния дъб и 3 за об. кестен; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане";
• за отдел, подотдел 124 „в" с площ 13.6 ха: състав – зимен дъб 10; възраст – 60 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – 16 м; ср. диаметър – 20 см; бонитет – 3; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст и подлес от келяв габър;
• за отдел, подотдел 125 „ж" с площ 5.5 ха: състав – зимен дъб 10; възраст – 60 год.; пълнота – 0.7; ср. височина – 16 м; ср. диаметър – 22 см; бонитет – 3; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст от келяв габър;
• за отдел, подотдел 125 „о" с площ 5.9 ха: състав – зимен дъб 10; възраст – 60 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – 12 м; ср. диаметър – 18 см; бонитет – 5; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст и подлес от келяв габър;
• за отдел, подотдел 125 „п" с площ 11.5 ха: състав – зимен дъб 10; възраст – 60 год.; пълнота – 0.7; ср. височина – 16 м; ср. диаметър – 22 см; бонитет – 3; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст и подлес от келяв габър;
• за отдел, подотдел 175 „б" с площ 22.4 ха: състав – об. кестен 7, бук 2, зимен дъб 1; възраст – съответно 100, 80 и 70 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – съответно 20, 18 и 16 м; ср. диаметър – съответно 34, 22 и 22 см; бонитет – 3 за об. кестен и бука; стопански клас „Кестенов";
• за отдел, подотдел 178 „з" с площ 12.9 ха: състав – зимен дъб 9, обикновен кестен 1; възраст – 55 год.; пълнота – 0.7; ср. височина – 14 м за зимния дъб и 16 м за об. кестен; ср. диаметър – съответно 18 и 26 см; бонитет – 4 за зимния дъб и 3 за об. кестен; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст и подлес от об. кестен;
• за отдел, подотдел 180 „б" с площ 9.7 ха: състав – зимен дъб 10; възраст – 60 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – 17 м; ср. диаметър – 22 см; бонитет – 3; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст и подлес от келяв габър;
• за отдел, подотдел 180 „в" с площ 18.6 ха: състав – об. кестен 9, зимен дъб 1; възраст – 60 год.; пълнота – 0.5; ср. височина – съответно 18 и 17 м; ср. диаметър – съответно 26 и 18 см; бонитет – 3 за об. кестен и бука; стопански клас „Кестенов"; наличие на подлес;
• за отдел, подотдел 181 „з" с площ 7.2 ха: състав – зимен дъб 7, об. кестен 2, бук 1; възраст – 60 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – съответно 18, 24 и 20 м; ср. диаметър – съответно 18, 24 и 20 см; бонитет – 3 за зимния дъб и об. кестен и 2 за бука; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане";
• за отдел, подотдел 183 „к" с площ 9.9 ха: състав – зимен дъб 10; възраст – 50 год.; пълнота – 0.5; ср. височина – 16 м; ср. диаметър – 22 см; бонитет – 3; стопански клас „Зимен дъбов средно- и нискобонитетен за превръщане"; наличие на подраст и подлес от келяв габър;
С настоящето план-извлечение е предвидено да се изведе отгледна сеч – осветление без материален добив с цел отглеждане на гореописаните насаждения.
Отделите, подотделите, предмет на план-извлечението, попадат в границите на една защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, а именно: природен парк „Беласица", обявен със Заповед №РД-925/28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 8 от 2008 г.). Към момента не е наличен план за управление.
Отделите, подотделите, предмет на план-извлечението, попадат и в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" - защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 802/04.12.2007 г. на МС (ДВ, бр. 107/2007 г.), Решение № 52/05.02.2008 г. на МС (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. на МС(ДВ, бр. 96/2010 г.) и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41/2011 г.).
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидената с план-извлечението горскостопанска дейност не противоречи на режима на защитената територия, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяване на природния парк.
Дейностите, заложени за реализиране с план-извлечението, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с план-извлечението дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич" – отдели, подотдели 119 „в"; 124 „в"; 125 „ж", „о", „п"; 175 „б"; 178 „з"; 180 „б", „в"; 181 „з"; 183 „з", „к", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.