Съдържание

Посетители

В момента има 554  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №65/2014 г.

инвестиционно намерение „Изграждане на пристройка за вътрешни санитарни възли на Първо основно училище „Св. Климент Охридски", разположено в поземлен имот № 712 в кв. 47 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №222/22.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка за вътрешни санитарни възли на Първо основно училище „Св. Климент Охридски", разположено в поземлен имот № 712 в кв. 47 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пристройка със застроена площ 27.42 м2, в която да бъдат обособени две отделения санитарни възли и санитарно помещение за лица с увреждания. Захранването на санитарните помещения с електроенергия и вода ще се осъществи от изградените инсталации на основната сграда (корпус І) на училището, битовите отпадъчни води ще бъдат включени в канализационната система на гр. Сандански.
Заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се счита и за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда, тъй като:
- се предвижда да се ползва съществуващата техническа инфраструктура;
- са предвидени малък обем строително-монтажни дейности, които няма да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда. Предвид това не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.), изменено и допълнено.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка за вътрешни санитарни възли на Първо основно училище „Св. Климент Охридски", разположено в поземлен имот № 712 в кв. 47 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.