Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №64/2014 г.

инвестиционно намерение „Изграждане на външен асансьор за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на община Сандански, разположена в УПИ I, пл. № 2138 в кв. 98 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №200/21.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на външен асансьор за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на община Сандански, разположена в УПИ I, пл. № 2138 в кв. 98 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено изграждане на външен асансьор в административната сграда на общината с цел осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение. Предвидено е асансьорът да бъде изграден на северната фасада и в непосредствена близост до централния вход на сградата на общинска администрация Сандански.
Асансьорната шахта ще бъде изградена от стоманобетонова конструкция с размери 1,8х1,6 м и височина 19 м. Предвидено е за нуждите на асансьора да бъдат преустроени два боря тавански помещения в машинно за управление на асансьорната уредба.
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Захранването на асансьора с електроенергия ще бъде осъществено от съществуващата електро инсталация на сградата на Общината.
Характерът на предвидените дейности за изграждане на външен асансьор с цел осигуряване на достъп до сградата на общината на хора в неравностойно положение не предполага увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.), изменено и допълнено.
По съображенията изложени по-горе, така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат самостоятелно в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не могат да се счетат и като изменение и/или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. В този смисъл заявеното намерение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на външен асансьор за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на община Сандански, разположена в УПИ I, пл. № 2138 в кв. 98 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.