Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №62/2014 г.

Горскостопанска програма на имоти с №082049 и №096024, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 197 от 21.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам следното:
"Горскостопанска програма на имоти с №082049 и №096024, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма са частни горски имоти.
Имот с №082049 е с обща площ 43,472 дка и с НТП: „Залесена територия". Същият попада в отдел 105/щ по ЛУП от 2010 г. на ДГС „Първомай". Насаждението в имота е култура от бял бор на възраст 35 г. Състава на насаждението е от бял бор (9) и благун (1).
Имот с №096024 е с обща площ 133,572 дка и с НТП: „Иглолистна гора". Същият попада в отдели 124/а, в, 125/ш, ч, по ЛУП от 2010 г. на ДГС „Първомай". Насаждението в имота е култура от бял бор на възраст 30-35 г. и издънково насаждение от благун (в подотдел 125/ч) на възраст 35 г.
Програмата предвижда извеждане на сечи, както следва:
- отгледна сеч - прореждане с интензивност 20% в имот №082049 и добив на 160 куб. м иглолистна дървесина и 10 куб. м широколистна дървесина;
- отгледна сеч - прореждане с интензивност 20 % в имот №096024 и добив на 360 куб. м иглолистна дървесина и санитарна сеч с интензивност 10 % и добив на 5 куб. м широколистна дървесина.
Имотите, предмет на настоящата горскостопанска програма не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението им е разположена защитена зона BG0000224 "Огражден - Малешево" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр.85/2007 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на програмата при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000224 "Огражден - Малешево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената "Горскостопанска програма на имоти с №082049 и №096024, землище на с. Яково, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.