Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №56/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща и магазин за авточасти в имот №095041, местност „Порой", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4611/10.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща и магазин за авточасти в имот № 095041, местност „Порой", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с обща площ 2.023 дка и начин на трайно ползване „нива" с цел изграждане на автокъща и магазин за авточасти. Към момента в имота има изградена временна метална конструкция, която се ползва като оранжерия. Предвижда се да бъде изградена сграда с предназначение магазин за авточасти със застроена площ 75 м2 и да бъде обособена площадка за около 100 паркоместа за автокъща. Захранването на магазина за авточасти с ел.енергия е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на с. Кърналово, община Петрич чрез подземно положена външна връзка с дължина около 15 м. Снабдяването на сградата с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи чрез външна връзка с дължина 25 м от съществуващата водопроводна мрежа на с. Кърналово, община Петрич. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място чрез външна връзка с дължина 20 м. Имотът е достъпен по съществуващи полски пътища.
От кмета на община Петрич е издадено Разрешение №123/08.08.2008 г. за допускане за изготвяне на ПУП – ПРЗ за част от имот 095041, местност „Порой", землище на с. Кърналово за изграждане на „Автокъща и магазин за авточасти".
Заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС. Предвид това и свързания с него ПУП – ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.),
- BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002098 „Рупите" и BG0001023 „Рупите - Струмешница", предвид което същия не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС. Няма вероятност и реализацията на инвестиционно предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най - близко разположените защитени зони BG0002098 „Рупите" и BG0001023 „Рупите - Струмешница".
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на автокъща и магазин за авточасти в имот №095041, местност „Порой", землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.