Съдържание

Посетители

В момента има 412  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №55/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-69 в кв. 9 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №163/16.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-69 в кв. 9 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имот, разположен в регулационните граници на с. Българчево, община Благоевград да бъде изградена жилищна сграда. Предвидената застроена площ на жилищната сграда ще бъде 70 м2, а разгънатата застроена площ ще бъде 140 м2. Захранването на сградата с ел. енергия ще бъде осъществено от съществуващата електропреносна мрежа на с. Българчево чрез подземноположен електропровод с дължина 14 м. Снабдяването на сградата с вода за питейно - битови нужди ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа чрез водопроводно отклонение с дължина 16 м. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в градската канализационна мрежа на населеното място чрез канализационно отклонение с дължина 12 м. Имотът е достъпен по съществуващи улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в УПИ XI-69 в кв. 9 по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.