Съдържание

Посетители

В момента има 485  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №38/2014 г.

Инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за производство на дървени въглища в съществуващо хале в УПИ ІІ, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4517 от 02.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за производство на дървени въглища в съществуващо хале в УПИ ІІ, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда в съществуващо хале с площ 96 м2 (№ 3, пл. №1643, УПИ ІІ-16418 с предназначение за дървопреработване – бивш завод за дървообработващи машини) се предвижда да се монтира инсталация за производство на дървени въглища.
Инсталацията се състои от две камери, всяка с димоотводна тръба, свързани помежду си с пещ за отопление. Камерите са оборудвани с газоотводни канали за отвеждане на отделяните при процеса на пиролиза газове до пещта за доизгаряне. Предвидени са 12 вагонетки за непрекъсната работа на инсталацията. Технологията на производство, включва следните процеси:
1. Предварително подготвената суровина се нарежда във вагонетките.
2. Напълнените вагонетки се зареждат в камерите (в камера се зареждат по три вагонетки).
3. След изсъхването на дървесината камерите се привеждат в режим на пиролиза.
4. Образуваните пиролизни газове се насочват към пещта, а отделената при изгарянето им топлина поддържа процеса.
5. След завършване на процеса на пиролиза, вагонетките с получените дървени въглища се изваждат и оставят за охлаждане.
Излишната топлина от камерата в режим „пиролиза" постъпва в камерата в режим на „сушене". Прекъсването на отделяне на пиролизния газ свидетелства за привършване на процеса. След това камерата в режим на „сушене" се привежда в режим на „пиролиза", а камерата от режим „пиролиза" в режим „сушене". Първоначалното затопляне ще става с дърва, на принципа на обикновена печка.
За пълното изгаряне на паро-газовата смес от пиролизните камери и за оползотворяване на отделената топлина е предвидено използването на пещ - инсенератор със следните характеристики:
- количество на изгаряните пари и газове ~ 50 м3/час;
- скорост на газовете през инсенератора ≤ 2 м/сек;
- граници на работната температура за пълното изгаряне на паро-газовата смес – 950 ÷ 1150 0 С.
Инсталацията е с предвидена производителност до 45 т на месец и обслужвана от 2 - 3 човека. Имотът е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда промяна в съществуващата или изграждане на нова такава.
Възложителят е наемател на помещението, съгласно Договор за наем от 22.11.2013 г.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000495 «Рила» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2008 г.) и BG0000495 «Рила» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 «Рила». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за производство на дървени въглища в съществуващо хале в УПИ ІІ, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
По отношение с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, обн. ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Производството на дървени въглища, независимо от използвания способ се счита за производство на химично вещество (САS №16291-96-6, ЕС №240-383-3), аморфна форма на въглерода, произведена чрез непълно горене или окисляване на дървен или друг органичен материал и подлежи на регистрация съгласно изискванията на Дял II на Регламент 1907/2006 - REACH. Регистрацията се състои в подаване на регистрационно досие в Европейската агенция по химикали в Хелзинки от всеки производител или вносител, който произвежда това вещество в количество от един или повече тонове на година. Чл. 23 на Регламент 1907/2006 – REACH предвижда преходни периоди за извършване на регистрация в зависимост от тонажа на производството, само за производители, които са извършили предварителна регистрация в Агенцията по смисъла на чл. 28 от регламента.
В случай на производство или внос на вещество в количества от и над 1 т/г. за пръв път след изтичане на крайния срок за предварителна регистрация (1 декември 2008 г.), все още може да се подаде такава. В този случай производителят или вносителят може да се възползва от удължените крайни срокове за предварителна регистрация на въведени вещества дори и да не я е подал в рамките на определения период. Съгласно чл. 28 (6) на REACH, потенциални регистранти, които произвеждат или внасят въведено вещество в количества от 1т/г или повече за пръв път след изтичане на крайния срок за предварителна регистрация (01.12.2008г.), трябва да направи предварителна регистрация в рамките на 6 месеца след първото производство или внос, преминаващо прага от 1т/г., но не по-късно от 12 месеца. преди съответния краен срок за регистрация. Потенциалните регистранти, подават своите предварителни регистрации в зависимост от средногодишния обем на производство, както следва: за количества на 1000 т./г. - преди 01.12.2009 г., за количества от 100 – 1000 т./г. – преди 01.06.2012 г. и за количества от 1 – 100 т./г. – преди 01.06.2017 г.
Късна предварителна регистрация може да бъде подадена единствено през REACH-IT порталът чрез директно въвеждане на информацията в REACH-IT (директно попълване в мрежата). Наръчникът за потребители на REACH - IT от индустрията – част 4 дава указания стъпка по стъпка как да се направи предварителна регистрация, директно попълвайки данните в мрежата.
Производител, който не е извършил предварителна регистрация на веществото в указаните по-горе срокове или същинска регистрация, е в нарушение на изискванията за регистрация съгласно чл.35, ал.1, т.33, буква/а/ от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
При констатиране на несъответствие с изискванията на REACH за предварителна регистрация, РИОСВ предприемат, в рамките на своите правомощия, предвидените в ЗЗВВХВС мерки за прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 за спиране пускането на пазара на химични вещества без предварителна регистрация до извършване на същинска регистрация.
Във връзка със задълженията по Регламент (EO) 1272/2008, относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (СLP), в сила от 20.01.2009 г. всички производители на химични вещества следва да уведомят (нотифицират) Европейската Агенция по химикали за класификацията и етикетирането на техните вещества, до един месец от пускането им на пазара, освен в случаите, когато класификацията и етикетирането съгласно CLP са посочени с регистрационното досие при съвместното подаване на данни за регистрация на вещества по REACH. Нотифицирането трябва да се извърши до един месец след пускане на веществото на пазара, когато това става на или след 1 декември 2010 г. Първият краен срок за нотифициране е 3 януари 2011 г.
Нотификацията се извършва по електронен път в интернет портала на Агенцията - REACH-IT http://echa.europa.eu, в реално време или с предварително създадено досие за нотификация в IUCLID 5.2.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.