Съдържание

Посетители

В момента има 325  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №35/2014 г.

Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с кадастрален номер 21498.260.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №4337/18.11.2013 г. за горецитираната горскостопанска програма и изискана допълнителна документация към него с Вх. №4337(2)/09.01.2014 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за стопанисване на горите в имот с кадастрален номер 21498.260.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е имот с кадастрален номер 21498.260.35 по одобрената кадастрална карта кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград с площ 0.2326 ха – собственост на „Обецанов – Бисерин" СД. Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и съгласно извършена инвентаризация на горите и изработения Горскостопански план на ТП „Държавно горско стопанство Добринище" през 2010 - 2011 година.
Съобразно представената информация имотът попада в част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 150 „к".
При извършеното теренно проучване е установено, че 0.09 ха от общата площ на имота е заета с гора от бреза с изкуствен произход, а останалата част е заета от единични групи от издънков бук и джанка. Брезовата култура е с неравномерен строеж, силно изредена с пълнота 0.2, като голяма част от дърветата са пречупени, с лоша стъблена форма и загниващи. Общия запас на насаждението от бреза е 8.3 м3, от бука – 6.00 м3 и от джанката – 2.0 м3.
Като се има предвид функцията на насаждението и актуализираните таксационни показатели, с горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните лесовъдски мероприятия: извеждане на санитарна сеч, чрез която да се отсекат 60% от наличния увреден дървостой и залесяване със смърч, дугласка ела и бял бор с цел създаване на горско насаждение с висока продуктивност и ценни технически качества на дървесината. С извеждането на така предвидените мероприятия ще се подобри качествената структура на горите в района и няма да се създадат предпоставки за загуба, фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания.
Имотът, предмет на горскостопанската програма, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, представляваща част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000". Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.) и защитена зона BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), чиито граници се припокриват изцяло;

  • защитена зона BG0001021 „Река Места", включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменен и допълнен с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
  • защитена зона BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).

Дейностите, заложени за реализиране с горепосочената горскостопанска програма, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените в горскостопанската програма дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, включително и върху най-близо разположените такива. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „Горскостопанска програма за стопанисване на горите в имот с кадастрален номер 21498.260.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на гореупомената програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.