Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №6/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX - 337, кв. 54 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4811/27.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX - 337, кв. 54 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното се предвижда в имот разположен в регулационните граници на гр. Симитли да бъде изградена пристройка към съществуваща жилищна сграда на два етажа. Предвидено е пристройката да бъде функционално свързана към съществуващата жилищна сграда, като същата ще бъде разположена на югозападната фасада на сградата и ще представлява избено помещение на кота -2,45 м и две помещения за спалня и коридор на кота 0,00 м. Предвидената застроена площ на пристройката е 42,75 м2, а разгънатата застроена площ 85,5 м2. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е захранен с електроенергия и е снабден с вода за питейно - битови нужди, а отпадните води са заустени в съществуващата канализация на гр. Симитли. Имота е достъпен по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
• BG0002003 „Кресна" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.);
• BG0000366 „Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.), изменен и допълнен.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002003 „Кресна" и BG0000366 „Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ IX - 337, кв. 54 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.