Съдържание

Посетители

В момента има 961  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №1111/2013 г.

Решение №1/2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Янкулица" землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с Вх. №3429/03.09.2013 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №3429(2)/05.12.2013 г., на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Янкулица" землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда промяна мястото на водовземане на съществуваща МВЕЦ „Янкулица" от кота 1145 м на кота 1200 м с географски координати: N 81о38′49.33″, Е 2о36′07.26″ и изграждане на допълнителен напорен тръбопровод с дължина 250 м, предвиден да се изгради в имоти с номера 012028 и 014021 в землището на с. Корница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, при спазване на съществуващите параметри и без промяна на останалите съоръжения от изградения и въведен в редовна експлоатация обект: „МВЕЦ „Янкулица". Целта е увеличаване на мощността от 185 MW на 250 MW. За имотите, през които е предвидено да премине новото трасе на напорния тръбопровод е представено принципно съгласие на РДГ-Благоевград с изх. № 2109/04.12.2013 г. за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен сервитут за напорен тръбопровод. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отнемане или отклоняване на нови водни количества от руслото на реката и няма да предизвика промяна в натиска върху водното тяло, респективно няма да повлияе негативно върху неговото състояние. Предвидения за изграждане нов напорен тръбопровод е с малка дължина и не се очаква в резултат от неговото изграждане да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
Съгласно предоставената документация за обект: МВЕЦ „Янкулица" са налични следните административни актове:

1. Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № БД-26-ПР/2008 г., мотивирано за следните параметри на МВЕЦ:

- водохващане на р. Янкулица на кота 1140 м за застроено водно количество 0.8 м3/сек.;
- напорен тръбопровод с дължина L = 1400 м и диаметър 1000 мм;
- сграда на централата на кота 1015 м на р. Туфча;
- застроена мощност на централата 800 kW;

2. Разрешително за водоползване и ползване на воден обект №400182/17.09.2004 г. с цел производство на електроенергия изменено с Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект №400182-2/16.10.2006 г., №41140097/12.09.2008 г. и №41140176/21.12.2011 г. със следните параметри:

- водохващане на р. Янкулица с географски координати N 41°49ʼ 0.5ʺ и Е 23°04ʼ53ʺ;
- сграда на централата на кота 1015;
- разрешено водно количество – до 0.200 куб. м/сек.;
- лимит на ползвана вода – до 4.6 млн. куб. м/год.;
- напорен тръбопровод с дължина L = 1800 и диаметър 400 мм.
Мястото на водовземане и имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Част (около 1/2) от трасето на предвидения за изграждане напорен тръбопровод с дължина около 75 м в имот с номер 012028 в землището на с. Корница попада в периферната границата на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.). Останалата част от трасето на предвидения за изграждане напорен тръбопровод в имот с номер 012028 в землището на с. Корница попада в периферните границите на следните две защитени зони: защитена зона BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици и защитена зона защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменен и допълнен с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Част (около 1/3) от трасето на предвидения за изграждане напорен тръбопровод с дължина около 175 м в имот с номер 014021 в землището на с. Корница попада в периферната границата на защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Мястото на водовземане не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000".
Реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите и мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград при спазване разпоредбите на Закона за водите предвид изразеното становище с Изх. №П-01-145/06.11.2013 г.
Така заявеното инвестиционно предложение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда и съответно не се изисква провеждане на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици и защитена зона защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Янкулица" землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.