Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1116/2013 г.

Инвестиционно предложение "Разполагане на преместваем обект – кабина за боядисване и сушене на автомобили в поземлен имот с идентификатор 04279.28.113 и площ 1500 м2, местност „Карамих бунар – Ш.44" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4670 от 13.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Разполагане на преместваем обект – кабина за боядисване и сушене на автомобили в поземлен имот с идентификатор 04279.28.113 и площ 1500 м2, местност „Карамих бунар – Ш.44" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

В посочения имот е изградена сграда предназначена за „автосервиз, производствено хале, офиси, магазин и кафе", съгласно Разрешение за строеж №20/18.01.2013 г. на главния архитект на община Благоевград.
Съгласно представената информация се предвижда в имота да се разположи и преместваем обект – кабина за боядисване и сушене с площ 50 м2.
Предвижда се на ден да се боядисват 2 автомобила, да се ползват предимно бои на водна основа в количество 2 – 3 литра за автомобил. Работният процес включва следните етапи:
- измиване и почистване на автомобила;
- шкурене;
- нанасяне на боята;
- сушене.
Инфраструктурните връзки в имота са съществуващи. Не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура.
От главния архитект на община Благоевград е издадена Виза № 0104-368/01.10.2013 г. за разполагане на преместваем обект – кабина за боядисване и сушене в поземлен имот с идентификатор 04279.28.113 по КККР на гр. Благоевград.

Посоченото по-горе инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения към закона, предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Разполагане на преместваем обект – кабина за боядисване и сушене на автомобили в поземлен имот с идентификатор 04279.28.113 и площ 1500 м2, местност „Карамих бунар – Ш.44" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.