Съдържание

Посетители

В момента има 314  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1092/2013 г.

Технологичен план за залесяване на отдел, подотдел 1220 „4" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Дупница

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4447/27.11.2013 г. за горецитирания план, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Технологичният план за залесяване на отдел, подотдел 1220 „4" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Дупница" попадат в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С технологичния план за залесяване е проектирано залесяване на отдел, подотдел 1220 „4" представляващ „голина" с площ 18.4 ха. Предвидено е площта да се залеси със следните дървесни видове – черен бор и сребролистна липа.
Гореописаният отдел, подотдел не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същият попада в границата на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.). Реализацията на плана не противоречи на режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.
Дейностите, заложени за реализиране с технологичния план за залесяване, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с технологичния план дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „Технологичен план за залесяване на отдел, подотдел 1220 „4" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Дупница", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето се отнася само за заявените параметри на гореупоменатия план и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.