Съдържание

Посетители

В момента има 972  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1093/2013 г.

Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на улица и изграждане на подпорна стенна на р. Осеновска в с. Филипово, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4435/25.11.2013 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на улица и изграждане на подпорна стенна на р. Осеновска в с. Филипово, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на корекционна стена на р. Осеновска в с. Филипово, като е възприет профил на бетонна стена. Предвидени са следните размери на бетонната стена: дължина 105 м; височина 1,8 м и дълбочина на фундиране в чакълеста основа с едри чакълести валуни 1,3 м. Основата на стената е предвидено да бъде с ширина 1,3 м, а короната на стената с ширина 30 см. На ниво цокълна фуга са предвидени две стъпки с ширина по 25 см.
Предвидените дейности по възстановяване на улицата, която върви успоредно на стената са свързани с насип на инертни материали, уплътняване и подравняване за осигуряване на нормална проходимост.
Площите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същите попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000", а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите и мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград предвид изразеното становище с Изх. №П-01-97/06.12.2013 г.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 „Река Места" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение за „Аварийно възстановяване на улица и изграждане на подпорна стенна на р. Осеновска в с. Филипово, община Банско, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.