Съдържание

Посетители

В момента има 377  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1095/2013 г.

Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с номера 006054, 006055 и 006056 в местност „Мечкарката", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „вила"

Във връзка с внесеното от Вас техническо задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с номера 006054, 006055 и 006056 в местност „Мечкарката", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „вила" в изпълнение на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) с Вх. №4089/28.10.2013 г. и допълнителна информация към него с Вх. №4089 (2)/26.11.2013 г., която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", на основание чл. 6а от същата, Ви уведомяваме следното:
ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с номера 006054, 006055 и 006056 в местност „Мечкарката", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „вила" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП-ПРЗ се инициира с цел урегулиране на имоти с номера 006054, 006055 и 006056 в местност „Мечкарката", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград по имотни граници, образуване на две нови УПИ от имот номер 006056 и отреждането им „за вила". В имотите са изградени вилни сгради. Канализацията е решена с изгребна яма, а водоснабдяването и електрозахранването са съществуващи. С ПУП-ПРЗ не се предвижда разширение или изменение на съществуващите сгради, както и промяна на изградената техническа инфраструктура. Не се предвижда и процедура по промяна на предназначението и/или начина на ползване на имотите. В тази връзка не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотите, предмет на разглеждания план, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно:
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП–ПРЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предвид гореизложеното, същият не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от такава оценка. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с номера 006054, 006055 и 006056 в местност „Мечкарката", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „вила", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящата преценка се отнася само за заявените параметри на плановете и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плановете, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.