Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1040/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на складове за селскостопанска продукция, селскостопански инвентар и битови помещения в имот № 092043, местност „Милатково", землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4328/15.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно "Изграждане на складове за селскостопанска продукция, селскостопански инвентар и битови помещения в имот № 092043, местност „Милатково", землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информацията се предвижда на земеделска земя с площ 7.081 дка и с начин на трайно ползване „зеленчукова култура" да бъдат изградени три броя типови едноетажни склада за съхранение на селскостопанска продукция и метален навес за разполагане на селскостопанска техника и инвентар. Към складовите площи е предвидено обособяване на битови помещения, състоящи се от санитарен възел, съблекалня, място за хранене и офис. Предвидената застроена площ на трите броя складове и навеса е 1062 м2. С цел обезпечаване на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова или реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура. Складовете е предвидено да бъдат снабдени с вода за питейно-битови нужди от съществуващата водопроводна мрежа на с. Смочево, община Рила, а битовите отпадъчни води ще бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма. Имотът е достъпен по съществуваща улична мрежа на населеното място.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001013 „Скрино" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.), Решение № 811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001013 „Скрино". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на складове за селскостопанска продукция, селскостопански инвентар и битови помещения в имот № 092043, местност „Милатково", землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.