Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1076/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство на самостоятелно помещение в сграда, разположена в УПИ VІ-28103.150.3233, кв. 1 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от магазин в аптека"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4496 от 29.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство на самостоятелно помещение в сграда, разположена в УПИ VІ-28103.150.3233, кв. 1 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от магазин в аптека" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изменение на съществуващо помещение - магазин с площ 40 м2, находящ се в хотел „Стражите" в аптека. Инфраструктурните връзки към обекта са съществуващи.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000209 «Пирин» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 572/08.09.2008 г на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и BG0000209 «Пирин» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000209 «Пирин». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство на самостоятелно помещение в сграда, разположена в УПИ VІ-28103.150.3233, кв. 1 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград от магазин в аптека" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.