Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1077/2013 г.

Инвестиционно предложение "Питейно-битово водоснабдяване на с. Кърналово – подмяна на съществуващ водопровод от т. 79 до съществуващ резервоар, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4498 от 29.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94/2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Питейно-битово водоснабдяване на с. Кърналово – подмяна на съществуващ водопровод до от т. 79 до съществуващ резервоар, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващ етернитов водопровод за питейна вода от т. 79 до т. 304 (съгласно приложена ситуация на трасе) с дължина 1535 м с нов от РЕ ф 225, землище на с. Кърналово. Ще бъдат извършвани изкопни работи на дълбочина средно 1,5 м. Трасето на водопровода, предмет на инвестиционното предложение минава основно през земеделски земи. Предвижда се и подмяна на помпите в съществуваща помпена станция в имот №000659, землище на с. Михнево. Ще бъдат монтирани потопяеми помпи. В имота са изградени сондажни кладенци. До сондажните кладенци ще бъдат изградени бетонови входни шахти, вкопани в земята. Шахтите ще бъдат изолирани с хидроизолация. В съществуващата хлораторна станция се предвижда монтиране на оросителна система със спринклерни глави, монтирани под тавана.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Трасето и имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0001023 «Рупите Струмешница» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет и BG0000224 "Огражден - Малешево" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр.85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001023 «Рупите Струмешница» и BG0000224 "Огражден - Малешево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Питейно-битово водоснабдяване на с. Кърналово – подмяна на съществуващ водопровод от т. 79 до съществуващ резервоар, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.