Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1079/2013 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на участък от съществуващ общински път ІV 10161 с. Брежани – с. Ракитна - с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4570 от 05.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на участък от съществуващ общински път ІV 10161 с. Брежани – с. Ракитна - с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация съществуващият общински път от с. Брежани – с. Ракитна – с. Сенокос е със следните габарити - платно за движение 4.00 м и банкети 2х1.00 м. Състоянието на пътната настилка е незадоволително – има дълбоки деформации и дупки, горният пласт от асфалтобетон е изцяло износен, няма хоризонтална маркировка, вертикалната сигнализация е непълна.
Предвижда се реконструкция и рехабилитация на участъка от с. Брежани до с. Ракитна с дължина на трасето 2374 м. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имоти №0280041 землище на с. Брежани, №000004, землище на с. Ракитна и частично в имот №000042, землище на с. Ракитна, всички с НТП: „път ІV клас". За оформяне на напречния и надлъжен наклон се предвижда поставяне на изравнителен пласт от неплътна асфалтова смес върху съществуваща асфалтова смес и асфалтова смес за износващ пласт. За отводняване на пътното платно е предвидено направа на 2684 м земни окопи. Дъждовните води ще се отвеждат надлъжно към отводнителните съоръжения. Предвижда се вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Не се предвижда промяна в габаритите на ремонтирания участък.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0002003 «Кресна» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.97/2008 г.) и BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002003 «Кресна» и BG0000366 "Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на участък от съществуващ общински път ІV 10161 с. Брежани – с. Ракитна - с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.