Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1080/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в част от имот №022037, местност „Пинговица" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4576 от 06.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в част от имот №022037, местност „Пинговица" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот №022037 е с площ 2.501 дка. Предвижда се в част 643 м2 да се изгради жилищна сграда със застроена площ около 200 м2. Електрозахранването се предвижда да се осъществи от мрежата НН на селото чрез подземно положен кабел по полски пътища. С цел захранване на бъдещата сграда с вода за питейно-битови нужди се предвижда изграждане на водопровод с дължина около 500 м, преминаващ през полски пътища. За заустване на отпадъчните води е предвидено изграждане на изгребна яма. Достъпът се осъществява по асфалтиран междуселищен път и частично по полски път, граничещ с имота.
Със Заповед № 104/23.12.2010 г. на кмета на Петрич е допуснато изготвянето на ПУП – ПРЗ за част от имот №022037 в землището на с. Рупите за изграждане на жилищна сграда.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Предвид това и свързания с него ПУП – ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му e разположена защитена зона BG0001023 «Рупите Струмешница» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001023 «Рупите Струмешница». Предвид гореизложеното, ПУП-ПРЗ за част от имот №022037 в землището на с. Рупите за изграждане на жилищна сграда не подлежи на задължителна екологична оценка, както и на преценяване на необходимостта от такава оценка
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Жилищно строителство в част от имот №022037, местност „Пинговица" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.