Съдържание

Посетители

В момента има 244  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1081/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в имот №026007 с площ 1.235 дка, местност „Кюприджик дере" в землището на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4546 от 06.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в имот №026007 с площ 1.235 дка, местност „Кюприджик дере" в землището на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предвижда се в имот с начин на трайно ползване „нива" да се изгради селскостопанска сграда до 63 м2, с разгъната застроена площ 113 м2, предназначена за съхранение на селскостопанска продукция, с обособено помещение за почивка и санитарен възел. Не се предвижда водоснабдяване на имота. За питейни нужди ще се ползва диспенсър за вода. За битови нужди ще се осигурява вода с водоноска (собствено водохранилище). Битовите отпадни води ще се отвеждат в изгребна яма. Имотът е достъпен по съществуващ полски път. Предвижда се ел. захранване на имота да се осъществи от съществуваща мрежа на населеното място с трасе преминаващо в през полски път.
От главния архитект на община Гърмен е издадена виза за проектиране на едноетажна селскостопанска сграда в имот №026007 в землището на с. Дъбница.
Посоченото по-горе инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му e разположена защитена зона BG0002076 "Места" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 "Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда в имот №026007 с площ 1.235 дка, местност „Кюприджик дере" в землището на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.