Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1082/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на Карфур маркет" в Търговско развлекателен комплекс - сграда с идентификатор 02676.156.17.1.36, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.156.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4616 от 10.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на „Карфур маркет" в Търговско развлекателен комплекс – сграда с идентификатор 02676.156.17.1.36, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.156.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда вътрешно преустройство на съществуващ магазин, разположен на ниво – 7.40 м в съществуващ Търговско – развлекателен комплекс въведен в експлоатация с Разрешение № ДК-07-12514.12.2009 г. в супермаркет „Карфур".
Преустройството ще обхваща съществуващата търговска зала, склад, обслужващи площи, помещения за персонала и управата и технически помещения, общо със застроена площ 906.3 м2. Предвижда се ново функционално разпределение и подмяна на технологичното оборудване, съгласно изискванията на търговската концепция на „Карфур". Не се предвиждат промени по носещата конструкция на сградата.
Сградата е водоснабдена и захранена с ел.енергия. Достъпът за клиенти е организиран от ул. „Яворов" чрез общия вход за търговския център и два ескалатора, водещи до търговската зала. Достъпът за зареждане е от съществуващ служебен вход, посредством рампа и товарен асансьор. Паркоместата са съществуващи.
Така заявеното инвестиционно предложение не се явява разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като:

  • се предвижда само вътрешно преустройство на съществуващ магазин в супермаркет «Карфур»;
  • осъществяването на намерението не е свързано с промяна на съществуващата техническа инфраструктура или изграждане на нова;
  • предвидени са малък обем строително-монтажни дейности и не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда.

Предвид горното, инвестиционното предложение за „Изграждане на „Карфур маркет" в „Търговско развлекателен комплекс" – сграда с идентификатор 02676.156.17.1.36, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.156.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000209 «Пирин» за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 572/08.09.2008 г на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и BG0000209 «Пирин» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000209 «Пирин». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Карфур маркет" в Търговско развлекателен комплекс – сграда с идентификатор 02676.156.17.1.36, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.156.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.