Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1022/2013 г.

Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – предложение за застрояване на имот №075001 с площ 1.440 дка, находящ се в местност „Трълата", землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград за „крайпътно заведение – бърза закуска, автоуслуги и стаи за почивка"

Във връзка с внесеното от Вас техническо задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – предложение за застрояване на имот №075001 с площ 1.440 дка, находящ се в местност „Трълата", землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград за „крайпътно заведение – бърза закуска, автоуслуги и стаи за почивка" в изпълнение на чл. 125, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и допълнителна информация, съобразено с действащите нормативни разпоредби по отношение на приложимата процедура за ПУП по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Ви уведомяваме за следното:
Приемаме внесеното от Вас техническо задание за изработване на гореупоменатия план, заведено с Вх. №3915/15.10.2013 г. по описа на РИОСВ – Благоевград и допълнителна информация към него с Вх. №3915(2)/06.11.2013 г. като изпълнение на задълженията Ви по чл.2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС" за уведомяване на компетентния орган по чл. 6а от същата. В тази връзка и на основание чл. 6а от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че горепосочения ПУП-ПЗ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от същата.
ПУП-ПЗ се инициира с цел отреждане на имот с номер 075001 от „нива" за „крайпътно заведение – бърза закуска, автоуслуги и стаи за почивка" и узаконяване на изградения строеж. Строежът е изпълнен през 1998-1999 г. Не се предвижда разширение или преустройство на същия. Необходимите водни количества за вода за питейно-битови нужди се осигуряват от водопровода водоснабдяващ с. Селище. Отпадъчните води се заустват в изгребна яма. Обектът е захранен с ел.енергия от съществуващ трафопост. В тази връзка не са налични данни, че с ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на разглеждания план, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.); допълнен с Решение №661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
  • защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.).

Отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП–ПЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици. Предвид гореизложеното, същият не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от такава оценка. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план – предложение за застрояване на имот №075001 с площ 1.440 дка, находящ се в местност „Трълата", землище на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград за „крайпътно заведение – бърза закуска, автоуслуги и стаи за почивка", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящата преценка се отнася само за заявените параметри на плановете и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плановете, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.