Съдържание

Посетители

В момента има 362  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1025/2013 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.625.159.1.15, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлени имот с идентификатор 04279.625.159 (УПИ ІХ8283 к кв. 17 по плана но ж. к. „Бялата висота") по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4243/08.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.625.159.1.15, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлени имот с идентификатор 04279.625.159 (УПИ ІХ8283 к кв. 17 по плана но ж. к. „Бялата висота") по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно информацията с инвестиционното предложение се предвижда преустройство на самостоятелния обект с площ 49 м2 от магазин за промишлени стоки в кафе-сладкарница. Помещението е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова такава.
От главния архитект на община Благоевград е издадена Виза № 0104-270/05.07.2013 г. за изработване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.625.159.1.15 в сграда № 1, разположена в имот с идентификатор 04279.625.159 по КККР на гр. Благоевград (УПИ ІХ8283 к кв. 17 по плана на ж.к. „Бялата висота") от „магазин за промишлени стоки" в „кафе-сладкарница".
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона:

  • BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.625.159.1.15, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлени имот с идентификатор 04279.625.159 (УПИ ІХ8283 к кв. 17 по плана но ж.к. „Бялата висота") по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.