Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1027/2013 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на покрив и надстройка - част от таван на съществуваща пететажна масивна сграда - хотел с идентификатор 04279.616.9.1, разположен в имот с идентификатор 04279.616.9 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ XXVIII, кв. 114 по плана на 2 - ри микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4276/12.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Реконструкция на покрив и надстройка - част от таван на съществуваща пететажна масивна сграда - хотел с идентификатор 04279.616.9.1, разположен в имот с идентификатор 04279.616.9 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ XXVIII, кв. 114 по плана на 2 - ри микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение са предвидени следните дейности: реконструкция на покрива с цел обособяване на нови пет хотелски стаи и изграждане на нова покривна конструкция. Предвижданата площ на надстройката е 152 м2. Капацитета на новото ниво е 14 души, а общо за сградата 90 души.
Сградата е захранена с ел.енергия. Снабдяването на новообособените стаи с вода за питейно - битови нужди ще бъде осъществено от съществуващата водопроводна инсталация на сградата. Битовите отпадъчни води ще бъдат заустени в канализационната мрежа на гр. Благоевград, чрез съществуващата канализационна мрежа на сградата. Имотът, в който е разположена сградата е достъпен по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.);
  • BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002099 „Кочериново" и BG0002107 „Бобошево". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция на покрив и надстройка - част от таван на съществуваща пететажна масивна сграда - хотел с идентификатор 04279.616.9.1, разположен в имот с идентификатор 04279.616.9 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ XXVIII, кв. 114 по плана на 2 - ри микрорайон на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.