Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №48/2022

Изх. №61(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазин в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7923 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„СТАНСТРОЙ 2018“ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №61/10.01.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазин в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7923 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7923 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 528 м2 да бъде изградена многофамилна жилищна сграда с магазин, със застроена площ до 210 м2 и разгъната застроена площ около 1030 м2. Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи от мрежа ниско напрежение на гр. Петрич. Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа. Отпадъчните води ще се отвеждат в канализационната мрежа на града. Транспортният достъп ще се осъществява по уличната мрежа на гр. Петрич - ул. „Георги Урумов“, граничеща на изток с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазин в поземлен имот с идентификатор 56126.603.7923 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 391/14.12.2021 г
на Директора на РИОСВ – Благоевград/