Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №45/2022

Изх. №47(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция и селскостопански инвентар в поземлен имот с идентификатор 66901.57.852 в местността Калник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: И. М.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №47/07.01.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция и селскостопански инвентар в поземлен имот с идентификатор 66901.57.852 в местността Калник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 66901.57.852 в местността Калник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ и площ 3846 м2 да бъде изградена селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция и селскостопански инвентар със застроена площ 370 м2. За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна предназначението на имота. Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи посредством поставяне на резервоар, който ще се пълни с цистерна за вода. За питейни нужди ще се предвиди диспенсърна машина или бутилирана минерална вода. Заустването на отпадъчните води ще се осъществява в изгребна яма в рамките на имота. Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез монтиране на соларни панели на покрива на сградата или генератор. Транспортният достъп до имота ще се осъществява по местен път.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на земеделска продукция и селскостопански инвентар в поземлен имот с идентификатор 66901.57.852 в местността Калник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 391/14.12.2021 г
на Директора на РИОСВ – Благоевград/