Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Достъп до обществена информация

Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на Закона за достъп до обществена информация

Информация за съгласувани от директора на РИОСВ – Благоевград инвестиционни предложения, планове, проекти и програми.


1. Данни за извършване на процедурите по ОВОС и ЕО са достъпни на следните електронни адреси.

  • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, достъпен на следния електронен адрес: - https://registers.moew.government.bg/ovos /.
  • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО, достъпен на следния електронен адрес: - https://registers.moew.government.bg/eo/ .

2. Издадените решения по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие са публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград, секция „Природа“, подсекции „Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие“ и „Решения по оценка на съвместимостта“.

3. Издадените писма по реда и условията на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) секция „Природа“, подсекции „Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС“.