Съдържание

Посетители

В момента има 267  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. ноември 2023 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2023 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

 

През месец ноември 2023 г. са извършени общо 132 бр. проверки на 100 бр. обекта. Съставени са 3 бр. акта са установяване на административно нарушение (АУАН). Издадени са 8 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени имуществени санкции в размер на 15 400 лева.
През месеца са извършени общо 24 бр. извънредни проверки, в това число:
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 9 бр. за изпълнение на предписания;
- 1 бр. по искане на органите на МВР;
- 5 бр. по заповед и писма на МОСВ и други институции.
- 1 бр. на обект по подадено уведомление за преустановяване образуването на отпадъци;
- 1 бр. по налагане на санкция;
- 2 бр. за провеждане на собствени периодични измервания.
В рамките на осъществения контрол са дадени 24 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 7 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност, вкл. и планираните проверки на паркова охрана по ЗЗТ.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.
- Проверки по заповеди и писма от МОСВ и др. органи.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

Атмосферен въздух
През периода по компонент „Въздух“ и фактор „Шум“ са извършени 17 бр. проверки, 12 от които са планови и 5 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 4 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
Във връзка с постъпил сигнал за усещане на силни неприятни миризми в с. Българчево, общ. Благоевград е извършена проверка на асфалтова база в Производствена база „Грома Холд“ в землището на с. Бело поле, общ. Благоевград, и експлоатирана от „Агромах Продакшън“ ЕООД, при която в присъствието на подателя на сигнала е установено, че базата не работи. На 29.11.2023 г. е извършена повторна комплексна проверка от експерти в направление ОЧВ и ОХВ, при която е извършен оглед на площадката и на технологичния процес, свързан с производството на асфалтови смеси. По време на проверката работи асфалтосмесителна инсталация „AMMANN Uniglobe 200”, съоръжена с пречиствателно съоръжение (филтърна батерия от ръкавни филтри), и са произведени 50 тона асфалтови смеси, като миризма на петролни продукти (битум) е усетена на територията на производствената площадката единствено след изсипване на готовата асфалтовата смес в превозното средство. Посетен е и адресът на подателя на сигнала в с. Българчево, находящ се на около 500 м (геодезическо разстояние) от границата на площадката на асфалтовата база, където не са усетени неприятни миризми, характерни за производството на асфалтови смеси. В кметството на с. Българчево е проведен разговор с кмета на населеното място, която удостоверява, че през последните две години не са постъпвали сигнали за излъчване на неприятни миризми от живущи в селото. При повторната проверката на дружеството е дадено предписание при работа на асфалтовата база да не се допуска разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.
През месец ноември е съставен 1 бр. АУАН за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):
- АУАН №5-20/14.11.2023 г. на управителя на „ТИМБЪРУУД ЕКШЪН“ ООД, с. Склаве, общ. Петрич, за нарушение на чл. 41, ал. 1, във връзка с чл. 26 от ЗЧАВ, изразяващо се в неизпълнение на предписание за утвърждаване разположението на 3 броя точки за вземане на проби на изпускащите устройства към експлоатирана от дружеството инсталация за производство на пелети, находяща се в с. Склаве, общ. Сандански.

Води
През периода са извършени 33 бр. проверки, от които 26 бр. планови и 7 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 3 бр. предписание за отстраняване на констатирано нарушение.
Извършени действия по жалби и сигнали.
Във връзка с постъпил сигнал за канализационен теч в р. Благоевградска Бистрица между мостовете на ул. „Крали Марко“ и ул. „Джеймс Баучер“ в гр. Благоевград, от служители на РИОСВ – Благоевград е извършена проверка на място на 16.11.2023 г. в присъствието на сигналоподателя. В хода на проверката е установено, че няма видимо изтичане на непречистени отпадъчни води в р. Благоевградска Бистрица от канализационния колектор, преминаващ през коритото на реката. Обектът е проверяван и през м. октомври по сигнали подавани от същото лице, като тогава действително е съществувала авария, която е отстранена от „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. От РИОСВ – Благоевград и изпратено нарочно писмо до Община Благоевград относно необходимостта от подмяна на компрометирания колектор.
През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН за установено нарушение на Закона за водите (ЗВ):
- АУАН №9-11/17.11.2023 г. на „Бистрица 2002“ EООД, гр. Гоце Делчев за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 29 от ЗВ, изразяващо се в неизвършване на собствен мониторинг на качеството (концентрацията на емитираните замърсители) на отпадъчните води за първо шестмесечие на 2023 г. от обект „ТМСИ Бистрица 2002“, местност „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев, съгласно изискванията в Разрешително за заустване на отпадъчни води №43120050/10.08.2011 г., продължено с Решение № ПО-01-130/21.11.2017 г.

Почви
През периода са извършени 4 бр. проверки, от които 2 бр. са планови и 2 бр. извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол не са давани предписания.

Биологично разнообразие и НЕМ
Извършени са 6 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие
По Закона за защитените територии са извършени общо 26 бр. планови проверки, от които 21 бр. проверки от служителите „Паркова охрана“ на резерватите „Соколата“, „Конгура“ и „Али ботуш“.
4 бр. са извършените планови проверки по Закона за лечебните растения.

Отпадъци
През месеца са извършени 33 бр. проверки, от които 24 бр. планови и 9 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Извършени действия по жалби и сигнали.
По постъпил сигнал за извършване на незаконна дейност с отпадъци е извършена проверка в частен имот, разположен в гр. Благоевград. При проверката е установено, че сигналът е основателен. В имота се съхраняват отпадъци от черни метали и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Дадено е предписание за почистване на отпадъците и предаването им на лице, притежаващо документи, издадени по реда на чл. 35 от ЗУО. Лицето, подало сигнала е уведомено писмено за проверката и предприетите действия от страна на РИОСВ – Благоевград.
През месец ноември 2023 г. е съставен 1 брой АУАН за нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО):
- АУАН №4-14/15.11.2023 г. на „Оги Ауто Партс“ ЕООД, Благоевград, за нарушение на чл. 144, ал. 1, т. 1, във връзка с 13, ал. 1 от ЗУО, изразяващо се в допуснато от дружеството съхраняване на отработено масло по начин, водещ до замърсяване на почвите и в нарушение на забраната по чл. 4, т. 3 от Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Химикали
През периода са извършени 8 бр. проверки, от които 7 бр. планови и 1 бр. извънредна. В рамките на осъществения контрол са дадени 4 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

ЗОПОЕЩ
Извършена е 1 бр. планова проверка, като в рамките на осъществения контрол не е давано предписание.

КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
През месеца са извършени 2 бр. планови проверки на обекти с комплексно разрешително.

ОВОС и ЕО
Извършени са 12 бр. проверки, от които 11 планови и 1 извънредна по подаден сигнал. 8 бр. са проверки по документи относно правното действие на актове по смисъла на чл. 93, ал. 8 и чл. 88, ал. 6 от ЗООС.

През отчитания период са извършени 2 бр. извънредни проверки, свързани с приемане на извършените работи по договори, сключени с ПУДООС, както следва:
- в Детска градина „Звездичка“, с. Буково, общ. Гоце Делчев за приемане на извършена работа по Договор №15390/22.05.2023 г., по проект „Красива природа – щастливи деца“ в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда“;
- в Детска градина „Синчец“, гр. Благоевград за приемане на извършена работа по Договор №15689/30.06.2023 г., по проект „По пътя на пчелите“, който е в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда“.

Споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН:
През месец ноември 2023 г. няма сключени споразумения за приключване на административнонаказателното производство.
НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и Принудителни административни мерки (ПАМ)

През месец ноември 2023 г. са издадени 8 (осем) броя наказателни постановления, както следва:
ЗУО:
1. НП №P9-984-28/22.11.2023 г. – „Мери Хрис“ ЕООД, гр. Благоевград, за извършен от страна на дружеството трансграничен превоз на неопасни отпадъци от Северна Македония за България, в нарушение на изискванията чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) 1013/2006 – превозът на отпадъци не е бил придружен от Приложение VІІ (Анекс VІІ), за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.
2. НП №P9-985-29/22.11.2023 г. – „Мери Хрис“ ЕООД, гр. Благоевград, за извършен от страна на дружеството трансграничен превоз на неопасни отпадъци от Северна Македония за България, в нарушение на изискванията чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) 1013/2006 – превозът на отпадъци не е бил придружен от Приложение VІІ (Анекс VІІ), за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.
3. НП №P9-986-30/22.11.2023 г. – „Мери Хрис“ ЕООД, гр. Благоевград, за извършен от страна на дружеството трансграничен превоз на неопасни отпадъци от Северна Македония за България, в нарушение на изискванията чл. 18, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕО) 1013/2006 – превозът на отпадъци не е бил придружен от Приложение VІІ (Анекс VІІ), за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.
4. НП №5-12/29.11.2023 г. – „БАЛКАНСТРОЙ КК“ ООД, гр. Разлог, в нарушение на разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗУО, дружеството е изхвърлило неопасни отпадъци (земни маси и бетонови късове) на неразрешени за това места, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.
5. НП №6-12/29.11.2023 г. – „БРЕЖАН“ ЕООД, с. Брежани, общ. Симитли, в нарушение на разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от ЗУО, дружеството е изхвърлило неопасни отпадъци (земни маси и бетонови късове) на неразрешени за това места, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.
Закон за водите:
6. НП №4-10/10.11.2023 г. – Община Сандански, за това че като титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води от обект ПСОВ – с. Вълково, зауства в р. Струма отпадъчни води в отклонение на нормите за допустима степен на замърсяване, определени с разрешителното, което се явява неизпълнение на задължението му да спазва разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
7. НП №3-11/27.11.2023 г. – „БОЖАНОВ ГРУП“ ЕООД, гр. Разлог, за това че ползва повърхностен воден обект – р. Изток, землище на гр. Разлог без необходимото за това основание - не притежава издадено от директора на БДЗБР разрешително за заустване на отпадъчни води, които са формирани от дейността на експлоатиран от дружеството обект „ТМСИ“, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 2 200,00 лева.
8. НП №4-11/27.11.2023 г. – „БОЖАНОВ ГРУП“ ЕООД, гр. Разлог, за това че ползва повърхностен воден обект – р. Язо без необходимото за това основание - не притежава издадено от директора на БДЗБР разрешително за заустване на отпадъчни води, които са формирани от дейността на експлоатиран от дружеството обект „Бетонов център“, за което нарушение на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 2 200,00 лева.

Санкции.
През периода с НП №С-2-11/30.11.2023 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, е наложена еднократна санкция в размер на 173,00 (сто седемдесет и три) лева за заустване в р. Драглишка на отпадъчни води от обект „Канализационна система на с. Горно Драглище“ - на изход от КК №15, с. Горно Драглище, община Разлог при неспазване на ИЕО, постановени в Разрешително за заустване на отпадъчни води №43110181/19.10.2018 г. по показател „Нефтопродукти“.

ПАМ.
През периода няма наложени принудителни административни мерки.

През месеца са събрани 3433,54 лв., от които 3138,13 лв. от имуществени санкции и глоби и 295,41 лв. от наложени санкции.

Административни услуги.
През месец септември са предоставени 271 броя административни услуги, отговори по жалби и сигнали, и извършени други съгласувателни дейности, част от които са:
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – 6 бр.;
- решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – 5 бр.;
- писма по определяне на приложима процедура по глава шеста на ЗООС – 12 бр.;
- становища по ЕО – 1 бр.;
- решения за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони – 7 бр.;
- писма до възложители, издадени по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 156 бр.;
- решения за прекратяване на административни процедури по ОВОС, ЕО, ОС, вкл. и по искане на възложителя – 12 бр.;
- писма относно валидността на решения – 8 бр.;
- утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане от обекти с неподвижни източници – 1 бр.;
- оценяване на съответствието на доклади за резултатите от СПИ – 2 бр.;
- мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали – 10 бр.;
- изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 6 бр.;
- извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци – 3 бр.;
- утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци – 14 бр.;
- заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци – 11 бр.;
- решения за предоставяне на достъп до искана обществена информация – 2 бр.

Обществеността
През месеца на интернет страницата е осигурен обществен достъп на всички издадени крайни административни актове и обявления за текущи производства, чрез своевременно публикуване. Публикувани са и 2 бр. съобщения до обществеността за популяризиране на екологични инициативи. Актуализирана е своевременно информацията в публичните регистри и са добавени ресурси с актуална информация към наборите от данни в Портала за отворените данни.
Обработени в срок постъпилите два броя заявления за достъп до обществена информация, с които е даден пълен достъп до исканата обществена информация.